RODO

Administratorem Danych Osobowych w serwisie www.gastamo.pl jest KAPIGO Kmiecik i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Tarnowie 33-100, ul. Słowackiego 33-37 (NIP: 8711756038) 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: rodo@gastamo.pl, KAPIGO Kmiecik i Wspólnicy Spółka Komandytowa. ul. Słowackiego 33-37, 33-100 Tarnów.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

1) realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26.06,1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.; dalej: „Kodeks pracy”) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: „Rozporządzenie RODO” w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji;

2) prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne by być w bazie kandydatów;

3) marketingu usług administratora w szczególności takich jak: przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach oraz ofertach promocyjnych i bonusach; informowanie o nowych formach kontaktu z administratorem. Podanie danych jest dobrowolne (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO);

4) przetwarzania wizerunku w związku z zamieszczeniem zdjęcia na formularzu aplikacyjnym (podstawa prawna: art. 22² § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne jeśli przesyłasz CV ze zdjęciem;

5) ochrony przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń (podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO);

6) profilowania – zestawiania informacji na mój temat w sposób automatyczny oraz automatyczne dopasowanie mojego profilu pod oferty pracy w celu realizacji usług w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO w zw. z art. 22 ust. 1 i 4 RODO).

Czas przechowywania danych: dla celu (5) powierzone dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń; dla pozostałych celów do czasu prowadzonych rekrutacji – nie dłużej niż 3 lata albo do momentu odwołania wyrażonej zgody.

Przysługujące prawa: masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych; masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzania RODO; w odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją i kadra decydująca o zatrudnieniu oraz osoby odpowiadające za nadzór IT, nadzór nad poprawnością działań rekrutacyjnych w tym prawnicy.

Źródło pochodzenia danych: bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.